Σε αυτή την ενότητα κοινοποιείται όλο το υλικό για την Πρακτική Άσκηση. Δημοσιεύονται τα projects που καλείστε να μεταφράσετε και οι προθεσμίες παράδοσής τους.