Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με την διοίκηση των μεταφραστικών έργων τόσο σε περιβάλλον μεταφραστικής εταιρείας (LSP) όσο και σε περίπτωση που δουλεύουν ως ατομική επιχείρηση (freelance). 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές αρχές συνεργασίας σε ομάδες και υποομάδες, τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας σε υβριδικό περιβάλλον (onsite & τηλεργασία), κανόνες επικοινωνίας με μεταφραστές/επιμελητές και πελάτες για τους σκοπούς ενός έργου. Θα μάθουν την χρησιμότητα των εργαλείων διαχείρισης μεταφραστικού έργου (πλατφόρμες + λογισμικά TMS). 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν οι φοιτητές πώς θα αξιολογήσουν, αναλύσουν, παρακολουθήσουν, εκτελέσουν βέλτιστα ένα μεταφραστικό έργο. 

Ταυτοχρόνως, οι φοιτητές θα εισαχθούν στην έννοια της ανάλυσης ρίσκου και της διαχείρισης καθώς και στις πρακτικές ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιεί ο project manager. 

Η εκπαίδευση παρέχεται εξ αποστάσεως με σύγχρονη (live eClass) και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Απαιτείται ενεργός συμμετοχή και ολοκλήρωση ασκήσεων και εργασιών μέσα στην πλατφόρμα eLearning Moodle της EL-Translations.Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη διαχείριση των μεταφραστικών έργων τόσο σε περιβάλλον μεταφραστικής εταιρείας (LSP) όσο και σε περίπτωση που δουλεύουν ως ατομική επιχείρηση (freelance). 


Οι σπουδαστές θα μάθουν:

 • τις βασικές αρχές συνεργασίας σε ομάδες και υποομάδες,

 • τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας σε υβριδικό περιβάλλον (onsite & τηλεργασία),

 •  κανόνες επικοινωνίας με μεταφραστές/επιμελητές και πελάτες για τους σκοπούς ενός έργου.


Θα μάθουν την χρησιμότητα των εργαλείων διαχείρισης μεταφραστικού έργου (πλατφόρμες & λογισμικά TMS). Στόχος είναι να μάθουν οι σπουδαστές πώς θα αξιολογήσουν, αναλύσουν, παρακολουθήσουν, εκτελέσουν βέλτιστα ένα μεταφραστικό έργο. Ταυτοχρόνως, οι σπουδαστές θα εισαχθούν στην έννοια της ανάλυσης ρίσκου και της διαχείρισης καθώς και στις πρακτικές επιμέλειας, μετεπιμέλειας και ποιοτικού ελέγχου.

Key-benefits

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα μπορούν να:

 • χειρίζονται εργαλεία και λογισμικά για Project Managers. 

 • οργανώνουν μόνοι τους τη ροή των έργων τους, από το αρχικό έως το τελικό βήμα.

 • γνωρίζουν τις ορθές διαδικασίες και μεθόδους διασφάλισης ποιότητας.

 • δημιουργούν αυτοματοποιημένες προσφορές και αναθέσεις

 • διαχειρίζονται προβλήματα και παράπονα πελατών

Αντικείμενα Εκπαίδευσης
 • Καθήκοντα και δεξιότητες του project manager 

 • Σύμβαση μεταφραστικού έργου

 • Οργάνωση χωρίς συστήματα PM

 • Χρήσιμα εργαλεία και εφαρμογές

 • Επικοινωνία: εργαλεία και δεξιότητες

 • Πώς δεχόμαστε feedback / Πώς διαχειριζόμαστε παράπονα πελατών

 • Χρήση εργαλείων CAT

 • Χρήση checklist

 • Χρήση προτύπων

 • Εισαγωγή στα TPMS: Phrase

 • Μέθοδοι, διαδικασίες, ορθές πρακτικές ποιοτικού ελέγχου

 • Εργαλεία ποιοτικού ελέγχου / Πρότυπο ISO 17100:2015

 • Αξιολόγηση μεταφραστών και επιμελητών

 • Διαχείριση προβλημάτων ποιότητας / crisis management

 • Χρήση του Phrase στο Project Management

 • Υπολογισμός κερδοφορίας και σύνταξη προσφοράς

 • Σύνταξη οδηγιών (Styleguides)

 • Λειτουργίες διαχείρισης του Trados Studio